Arachnologische Gesellschaft

Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Abschied von RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Abstract

Obituary and bibliography Zdeněk Majkus

Nachruf und Bibliographie Zdeněk Majkus